Vrije Universiteit: taaltoets-2008

/

Oktober 2008 hebben alle aankomende bachelorstudenten van de Vrije Universiteit een taaltoets Nederlands afgelegd. Getoetst werd op grammatica, spelling, formu­lering, woordenschat en zinsbouw. Van de 3550 deelnemers haalde 14% een onvol­doende. Hoe is die 14% verdeeld naar land van herkomst? Van de allochtone en buitenlandse studenten scoort 36% onvoldoende, tegen ongeveer 8% van de autoch­tone studenten. Ook studenten die na een voltooide HBO-propedeuse de universiteit binnenkomen, scoren gemiddeld slechter. Hetzelfde geldt voor studenten die van scholen uit de regio Amsterdam afkomstig zijn.
De universiteit biedt slecht-scorende studenten een gratis bijspijkercursus Nederlands aan. Met ingang van de propedeuse 2009/2010 worden ze zelfs verplicht aan die cursus deel te nemen. Uit de berichtgeving wordt niet duidelijk hoe men deze ver­plichting juridisch wil inkleden: wordt het een regulier keuzevak met bijbehorende studiepunten of wordt het een deeltentamen binnen een bestaand propedeusevak?
Bron: Onderwijsethiek.nl (13/6/2008); Persbericht VU (5/2/2009); Parool (6/2/2009).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.