Wat is een zeer zwakke school?

/

Wat is een zeer zwakke basisschool? Volgens de officiële definitie is dat ‘een school die onvoldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien’ (Onderwijsinspectie; Toezichtkader p.15). Maar deze definitie is ronduit misleidend. Onlangs maakte de PO-raad bezwaar tegen het feit dat de huidige CITO-toets van groep 8 niet de eindopbrengst in juni, maar de tussenopbrengst in februari meet. Verder houdt de inspectie bij het evalueren van de eindopbrengst te weinig rekening met de samenstelling van de leerlingenpopulatie (VO-raad en CDA, Godlieb). Ook wordt bij de beoordeling van de eindopbrengst te weinig gelet op de toegevoegde waarde, d.w.z. de leerwinst die de leerling geboekt heeft (VVD). Anderzijds worden onderdelen van het onderwijsleerproces meegewogen die niet cruciaal zijn (BON). Nog erger is dat heel ándere factoren worden meegewogen dan alleen de eindopbrengst en de kwaliteit van het onderwijsleerproces, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteitszorg en verantwoording (VOS/ABB; Toezichtkader p.15). Zelfs komt het voor dat scholen als zeer zwak worden bestempeld terwijl hun eindopbrengst voldoende is (Gemeente Amsterdam).
De inspectie dient haar definitie te rectificeren. Gegeven haar bestaande beslissings­regels is de enig-juiste definitie van een zeer zwakke school: een school die naar het oordeel van de inspectie suboptimaal functioneert en die daarom een tweejarig verbetertraject moet volgen en voor de duur van dat traject onder verscherpt toezicht geplaatst wordt. En gegeven deze definitie vind ik ‘zeer zwakke school’ een tendentieus etiket.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Wat is een zeer zwakke school?”

  1. Op 11 december dienden D66 en VVD de volgende motie (31700-VIII nr. 112) in: ‘Overwegende dat ieder kind recht heeft op kwalitatief goed onderwijs; van mening dat iedere school moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de Onderwijsinspectie; van mening dat de overheid scholen moet ondersteunen bij het bieden van kwalitatief goed onderwijs; verzoekt [de Kamer aan] het kabinet, (…) een aanvalsplan te presenteren met de harde doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zwak kan hebben.’ Nieuws.nl bericht dat de motie op 18/12/2008 dankzij de steun van CDA en PvdA is aangenomen. Hiermee worden de kwaliteitsoordelen van de onderwijsinspectie heilig verklaard. Zou een second opinion niet de voorkeur verdienen voordat scholen dit predikaat krijgen opgedrukt? En waarom wordt in de motie van ‘zwak’ gesproken, terwijl de kamerdiscussies zich op ‘zeer zwakke’ scholen concentreerden?

  2. In april is het Toezichtkader PO/VO 2009 verschenen.

  3. […] 31828 (Goed onderwijs, goed bestuur), dat de overheid de bevoegdheid geeft de bekostiging van zeer zwakke scholen te beëindigen. De confessionele scholen zijn bang de speelbal te worden van de politieke […]